Internethuutokaupan ehdot

HUUTOKAUPAN EHDOT Starinita Oy:n nettihuutokaupassa 2017 alkaen.

YLEISTÄ

Huutokauppa on avoin ensisijaisesti Suomessa rekisteröidyille ravihevosille (lämminveriset ravihevoset sekä suomenhevoset), varsamaksuille sekä astutusoikeuksille. Myös ulkomaan rekisterissä olevan hevosen voi myydä, mutta tällöin suositellaan lisäpalveluna Starinita Oy:n laatimaa sukuselvitystä (lisämaksu 120 € sis.alv). (päivitetty 12/2020)

Myyntiin voi ilmoittaa myös hevostarvikkeita, kuten hevoskuljetuskalustoa ja ravikärryjä. Yksi hevonen käsitellään yhtenä huutokohteena, mutta irtaimen kaupassa yhtenä kohteena voi myydä useita tavaroita mikäli ne hinnoitellaan ja myydään kokonaisuutena. Myyjä asettaa lähtöhinnan itse. Suositeltava lähtöhinta on tavaroille 5 €, hevosille 50 € (huom. muutos 6.4.2017). Ns. hintavarauksen asettaminen ei ole mahdollista. Huutokaupan voi keskeyttää ennen huutoajan päättymistä ainoastaan erittäin painavasta syystä johtuen (mm. hevosen kuolema, sairastuminen tai loukkaantuminen). Tällaisessa tilanteessa myyjä ottaa välittömästä yhteyttä huutokaupan järjestäjään.

Myynti tapahtuu Internetissä sivustolla auction.hevoshuutokaupat.fi. Myyjä määrittää myyntijakson itse. Suositeltu myyntijakson pituus on 1-7 täyttä vuorokautta. Myytävä kohde voidaan julkaista aikaisintaan seuraavana arkipäivänä siitä, kun myyjä on lähettänyt ilmoituksen.  Mikäli viimeinen tarjous huudettavasta kohteesta on kuitenkin tehty viimeisen kolmen (3) minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme (3) minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen. Huutokauppa sulkeutuu lopullisesti, kun uusia tarjouksia ei ole tehty kolmen (3) minuutin kuluessa. (Huom. muutos 14.11.2019)

Tarjouksia voi jättää sivustolle heti, kun kohteen huutokauppa on käynnistynyt (muutos 16.10.2019). Yksi henkilö voi luoda vain yhden tunnuksen. Mikäli myyjä haluaa toimia vastahuutajana, hänen on luotava itselleen ostajatunnus ja huolehdittava itse mahdollisista vastahuudoista.

MYYJÄN VASTUU

Myyjä vastaa kunkin kohteen tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että on kuvaillut kohdetta riittävän laajasti. Suomessa rekisteröityä hevosta myydessä kohteen tietoihin lisätään linkki Suomen Hippos ry:n Heppa-järjestelmässä oleviin hevosen tietoihin. Myyjä vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus myydä kyseinen kohde.

Myyjällä on vaaranvastuu kaupan kohteesta huutokaupan päättymiseen saakka, sekä sitoutuu olemaan myymättä kaupan kohdetta muuta kautta huutokaupan aikana. Kaupan kohde on myytävä voittaneen tarjouksen tehneelle. Myyjä hyväksyy, että hänen nimensä ja yhteystietonsa ilmoitetaan sivustolla julkisesti siitä hetkestä alkaen, kun kohde lisätään huutokauppasivustolle.

VASTUUNRAJAUS

Huutokauppaan osallistuva ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan.

Starinita Oy ei ole missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä huutokaupan pitäjä ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, myyjän oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin.

Koska Starinita Oy ei omista kaupan kohdetta missään vaiheessa, se ei myöskään tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyntilistojen oikeellisuutta, osallistujien sivuilla muutoin esittämien viestien oikeellisuutta, myyjien todellista kykyä myydä ja luovuttaa tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita. Starinita Oy ei myöskään valvo sitä, toteuttavatko osapuolet lopulta kaupan vai ei. Starinita Oy ei palauta myyjälle ilmoittautumismaksua, vaikkei kauppa lopulta olisi toteutunut. Starinita Oy ei vastaa siitä, onko korkeimman tarjouksen tehneellä kykyä lunastaa kaupan kohde.
Huutokauppaan osallistuva vastaa yksin kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan. Siten myös myyjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka on ilmoittanut huutokaupattavaksi.

Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se on virheellinen.

Starinita Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa ilmoitukset.
Starinita Oy ei vastaa myöskään mahdollisten ulkopuolisten käännöstyökalujen tai -palveluiden aiheuttamasta virheellisestä informaatiosta ja sitä kautta mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Starinita Oy ei vastaa myyjien tai ostajien henkilöllisyyden eikä yhteystietojen oikeellisuudesta.
Mikäli Starinita Oy:ta pidettäisiin vastuullisena johonkin vahinkoon, huutokaupan järjestäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan ilmoitushinnan palauttamiseen.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan poista huutokaupanjärjestäjän vastuuta, jos virhe on tapahtunut petollisen menettelyn, tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.
Huutokauppa voidaan Starinita Oy:n yksipuolisella päätöksellä siirtää tai perua. Starinita Oy ei ole vastuussa suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jos huutokauppa peruutetaan tai siirretään. Starinita Oy ei myöskään ole vastuussa palvelun teknisistä ongelmista tai ominaisuuksista, eikä takaa palvelun toimivan virheettömästi ja käyttökatkoitta. Mikäli huutokauppa perutaan tai siirretään, Starinita Oy palauttaa myyjille jo maksetut ilmoittautumismaksut.

HUOM: lisäys 5.4.2017:

Mikäli huutokaupan aikana tapahtuu kaupan tulokseen vaikuttava tai kaupankäyntiä merkittävästi häiritsevä järjestelmävirhe, Starinita Oy pidättää oikeuden mitätöidä virheellinen huutokaupan tulos, lisätä huutoaikaa tai käynnistää huutokauppa kyseisen kohteen osalta uudelleen.

HINTATARJOUKSET JA KOROTUKSET

Kunkin kohteen kohdalla ilmoitetaan, onko myytävä kohde arvonlisäverollinen vai ei. Korkein tarjous on lopullinen myyntihinta, ostajalle ei tule sen lisäksi maksettavaksi muita kuluja. Ostaja voi asettaa itselleen myös korotusautomaatin.

KOHTEEN OMINAISUUDET JA OSTAJAN VELVOLLISUUS TARKASTAA KAUPAN KOHDE

Myyjän velvollisuutena on ilmoittaa kaupan kohteesta oleelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen. Hevosen kohdalla tällaisia ovat esimerkiksi terveydelliset seikat, kilpailuoikeuden puuttuminen sekä käytösongelmat. Hevosesta on ilmoitettava myös käyttötarkoitus eli onko se siitostamma, kilpahevonen, varsa tai muu tai onko kyse vain hevosen astutusoikeudesta tai varsamaksusta. Myyjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus myydä kyseinen kohde.

Ostajan on tutustuttava kaupan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohteen yhteydessä on mainittu myyjän yhteystiedot, joista voi kysyä kohteen lisätietoja tai sopia mahdollisesta näytöstä.

Hevosta myytäessä Starinita Oy suosittelee teettämään mahdollisimman tuoreen eläinlääkärintarkastuksen. Ilman eläinlääkärin todistusta hevosen myynti voi olla haastavaa. Kantavaa tammaa myytäessä Starinita Oy suosittelee myyjää teettämään tiineystarkastuksen. Eläinlääkärin todistukset voidaan liittää myynti-ilmoitukseen, mikäli ne toimitetaan sähköisesti Starinita Oy:lle.

ILMOITTAUTUMINEN JA PALKKIOT

Ilmoittautuminen huutokauppaan tapahtuu kirjallisesti. Ilmoitusta ei julkaista ennen kuin maksu näkyy Starinita Oy:n tilillä. Starinita Oy ei ota myyntiprovisiota kauppahinnasta.

Hintatiedot ja hevosen ilmoittaminen tästä linkistä.

OSTAJAN JA MYYJÄN SUHDE

Myyjä vastaa kaikista toimittamistaan tiedoista koskien huutokaupan kohdetta. Ostajalla on velvollisuus tutustua kaupan kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä.

Kun kaupan kohteena on hevonen, myyjä ei vastaa esimerkiksi tartuntataudin aiheuttamasta vahingosta tai välillisestä vahingosta, mikäli ei voida osoittaa toiminnan olleen tahallista.

MAKSAMINEN JA HEVOSEN LUOVUTTAMINEN

Ostaja ottaa yhteyttä myyjään välittömästi kaupan loppuun saattamiseksi, kuitenkin 24 tunnin kuluessa huutokaupan päättymisestä. Osapuolet sopivat keskenään maksusta ja myyntiartikkelin noudosta. Ostaja sitoutuu maksamaan ostoksensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, mikäli osapuolet eivät sovi muusta järjestelystä. Mikäli ostaja ei nouda kaupan kohdetta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, myyjällä on oikeus halutessaan laskuttaa säilytysmaksuna 30€/vrk (sis.alv) jokaiselta ylittävältä vuorokaudelta. Myyjä ja ostaja voivat sopia keskenään poikkeavasta menettelystä, eikä siitä tarvitse ilmoittaa Starinita Oy:lle. Myyjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa kaupan kohdetta, ennen kuin maksu on saatu.

Starinita Oy suosittelee kirjallisen kauppakirjan laatimista.

Ostaja vastaa kaupan kohteen noutamisen kustannuksista ja ottaa selville kaupan kohteen fyysisen sijainnin jo ennen tarjouksen jättämistä.

VÄÄRINKÄYTÖKSET

Starinita Oy:lla on oikeus evätä vilpillisesti toimivan henkilön osallistuminen pysyvästi Starinita Oy:n järjestämiin huutokauppoihin. Kiellettyä on esimerkiksi myyjän osalta väärän tai puutteellisen informaation antaminen tai kaupan kohteen myymättä jättäminen eniten tarjonneelle. Ostaja ei saa tehdä tarjouksia ilman aikomusta lunastaa ostoksensa.

Tehdyt tarjoukset ovat sitovia ja maksamatta jättäminen ilman perusteltua syytä (kuten kaupan purkuun oikeuttava virhe kaupan kohteessa) on kielletty.

OIKEUSMENETTELY

Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia niiltä osin, kun kaupan kohde sijaitsee fyysisesti Suomessa.